fbpx

 

 

Regulamin Targów JUNGLEHOLIC 2020

Targi wnętrz tropikalnych organizowanych w dniu 20 września 2020 r. w godzinach 11:00 – 19:00 w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w Warszawie 

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą Targów JUNGLEHOLIC Targi wnętrz tropikalnych lub inną nazwą zawierająca wyrażenia JUNGLEHOLIC lub/i Targi wnętrz tropikalnych, Tropical interiors expo, w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora oraz Wystawców. Każdy Wystawca może brać udział w Targach tylko po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2020 r. 

NAZWA TARGÓW: 

JUNGLEHOLIC Targi wnętrz tropikalnych, zwanej dalej Targami, a także JUNGLEHOLIC Targi tropikalne, Targi wnętrz i designu tropikalnego JUNGLEHOLIC oraz Targi JUNGLEHOLIC, Tropical Interiors Expo JUNGLEHOLIC, JUNGLEHOLIC 

ORGANIZATOR TARGÓW: 

Anna Bojko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: MINTY Anna Bojko, ul. Osiedlowa 24/5, 43-430 Skoczów, NIP  5482492569, REGON 243643920 

Osobą wyznaczoną przez Organizatora do kontaktów związanych z organizacją Targów jest:  Anna Bojko, e:mail: hello@jungleholic.pl, telefon: +48.533388857 

WYSTAWCA: 

Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która poprawnie i w terminie zgłosi swój udział w Targach, uzyska zgodę Organizatora na udział w Targach oraz uiści stosowną opłatę. 

MIEJSCE I TERMIN TARGÓW: 

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, ul. Bracka 25, Warszawa 

20 września 2020 r. w godz. 

11:00 – 19:00 

WARUNKI UCZESTNICTWA W  TARGACH: 

 1. Zgłoszenie udziału w Targach jest możliwe najpóźniej na 20 dni przed datą targów, jednak Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia listy Wystawców wcześniej lub odmówienia przyjęcia Wystawcy bez podania przyczyn. 
 2. Wystawca nabywa prawo udziału w Targach po: 
 3. wypełnieniu i przesłaniu drogą elektroniczną do Organizatora formularza zgłoszeniowego wraz z akceptacją Regulaminu Targów, który dostępny jest na stronie internetowej: www.jungleholic.pl/regulamintargow2020, 
 4. otrzymaniu od Organizatora drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia na listę Wystawców oraz 
 1. dokonaniu przez Wystawcę pełnej opłaty za wybraną powierzchnię 

wystawienniczą. 

 1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem i 

stosowaniem przez Wystawcę Regulaminu Targów. 

 1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na listę 

Wystawców i gwarancją uczestnictwa w Targach. 

 1. Otrzymanie od Organizatora na adres e-mail wskazany przez Wystawcę w formularzu zgłoszeniowym potwierdzenia przyjęcia na listę Wystawców, jest jednoznaczne z zawarciem umowy o uczestnictwo w Targach. 
 2. Organizator drogą elektroniczną dostarczy Wystawcy plan Targów oraz lokalizację stoiska najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem Targów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska po tym terminie, jeśli zaistnieje taka konieczność. 
 3. Wystawca obsługujący stoisko spożywcze lub gastronomiczne jest zobowiązany posiadać książeczkę sanitarno-epidemiologiczną. Jeśli produkty wymagają specjalnego przechowywania, konieczne jest dostosowanie stoiska do wymagań Sanepidu. 
 4. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy osób wykonujących w jego imieniu prace na terenie Targów podczas montażu i demontażu oraz trwania Targów. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje przeprowadzane przez 

Wystawców, ani za ich prawidłowość w świetle obowiązującego prawa. 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Targów. W przypadku odwołania 

Targów Wystawcy przysługuje zwrot kwot wpłaconych na poczet udziału w Targach. 

STOISKA: 

 1. Miejsce stoiska na Targach wyznaczane jest przez Organizatora i zależy od rodzaju 

wystawianych produktów. 

 1. Wystawcy nie przysługuje prawo wyboru miejsca wystawiania się. 
 2. Organizator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie stoiska były 

ulokowane równie atrakcyjnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

 1. Wystawca samodzielnie aranżuje przestrzeń wystawienniczą. 
 2. Wystawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu zgłoszeniowym zapotrzebowania na prąd. Niezgłoszenie przez Wystawcę zapotrzebowania na prąd może skutkować brakiem zgody na podłączenie określonych urządzeń/przedmiotów w dniu Targów.

   

 3. Wszelkie działania promocyjne Wystawcy mogą odbywać się wyłącznie w obrębie 

stoiska i nie mogą zakłócać przebiegu Targów oraz pracy innych Wystawców. 

 1. Stoisko musi być zorganizowane w taki sposób, aby było zgodne z przepisami technicznymi, sanitarnymi, przeciwpożarowymi oraz BHP, a także w sposób niestwarzający jakiegokolwiek zagrożenia dla życia, zdrowia oraz mienia innych Wystawców i odwiedzających Targi , jak również z zachowaniem dobrego imienia Organizatora. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych. 
 2. Wystawca zobowiązany jest przez cały czas dysponowania powierzchnią wystawienniczą dbać o porządek na stoisku i w ciągach komunikacyjnych wokół stoiska. 
 3. Wystawca jest zobowiązany do prezentacji swojej oferty zgodnej z zakresem 

tematycznym Targów. W przypadku, gdy Wystawca prezentuje ofertę niezgodną z tematyką Targów, Organizator może odmówić mu udziału w Targach. 

 

 1. Przez cały czas trwania Targów jego teren jest chroniony przez agencję ochrony. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów i rzeczy ruchomych pozostawionych na stoisku oraz wypadki na stoiskach Wystawców podczas trwania Targów, a także w okresie montażu i demontażu. 

11.Montaż stoisk, będzie możliwy w godzinach od 20:00 do 22:00 w sobotę 19.kwietnia oraz 20 kwietnia 2020 r. oraz w godzinach od 8:00 do 10:45 w dzień Targów – obowiązuje wybór dnia. Demontaż stoiska można rozpocząć dopiero po zakończeniu Targów i musi nastąpić najpóźniej do godziny 21:00 w niedzielę  20 września 2020 r.

 1. Wystawca zobowiązuje się do pozostawienia stoiska w takim samym stanie jakim go zastał. Zaleca się aby Wystawca sporządził dokumentację fotograficzną przed i po, w razie wystąpienia ewentualnych sporów.
 1. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania przydzielonej mu powierzchni wystawienniczej. 

14.Wystawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy wszelkich zniszczeń obiektu, w którym odbywają się Targi, bądź uszkodzeń jego wyposażenia, powstałych z winy Wystawcy, bądź osób mu towarzyszących. Wystawca przyjmuje tym samym do wiadomości, że jakakolwiek ingerencja w wynajętą przestrzeń nie jest możliwa (zakaz wiercenia, wbijania gwoździ, podwieszania się do elementów stałych budynku itp.) chyba, że otrzyma pisemną zgodę na wybrane działania. 

PROMOCJA

 1. Na jednym stoisku może znaleźć się jedna marka, dzięki czemu ułatwi to komunikację 

promocyjną i informacyjną. 

 1. Organizator zastrzega, że posty i informacje o marce nie podlegają autoryzacji, może posłużyć się wybranymi zdjęciami Wystawcy, ale także odmówić skorzystania z przesłanych zdjęć i poprosić o inne, celem utrzymania określonej estetyki. 
 2. Organizator dokłada wszelkich starań, aby sporządzić listę wszystkich Wystawców 

w obszarach planowanych przestrzeni promocyjnych. 

 1. Wszelkie szczegóły organizacyjne zostaną uzupełnione na 10 dni przed Targami. Szczegółowe informacje zostaną przesłane na wskazany przez Wystawcę adres e-mail..
 2. Wystawca zobowiązuje się wspomnieć swój udział w Targach w wybranej przez siebie formie w strefie online: Facebook i Instagram, jeśli posiada obydwa profile, dodatkowo celem ułatwienia komunikacji, doda wydarzenie na fan page’u, w którym bierze udział lub wykorzystać materiały dostępne na stronie Organizatora. W przypadku materiałów naruszających dobro Organizatora, Organizator ma prawo zgłosić sugestie zmian, które należy wprowadzić po uprzednim usunięciu niewłaściwych materiałów promocyjnych.
 3. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas Wydarzenia oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych. 
 4. Organizator ma prawo do wykorzystania zdjęć, logotypów firmy Wystawcy oraz cytowania treści, które znajdują się na ogólnodostępnych stronach www, Fan Page’u i Instagramie Wystawcy. 

 

ROZLICZENIA: 

 1. Uczestnictwo Wystawcy w Targach jest odpłatne. Cena powierzchni wystawienniczej
  i usług dodatkowych związanych z udziałem w Targach określona jest w formularzu zgłoszeniowym lub ustalana indywidualnie pomiędzy Organizatorem i Wystawcą. 
 2. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na listę Wystawców, Wystawca jest zobowiązany do wpłaty zadatku w wysokości 70 % wartości wybranego stoiska na rachunek bankowy Organizatora w ING BANK o nr:  28 1050 1070 1000 0092 0118 0503 , wskazując w tytule przelewu wymiar stoiska oraz nazwę firmy Wystawcy. Wpłaty należy dokonać nie później niż w terminie 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przyjęcia na listę Wystawców. Pozostałą kwotę za udział w Targach Wystawca jest zobowiązany zapłacić Organizatorowi najpóźniej do 21 dni przed datą wydarzenia. 
 3. W przypadku rezygnacji przez Wystawcę z udziału w Targach zadatek, o którym mowa wyżej, nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku. Natomiast w przypadku zapłaty pełnej kwoty za udział w Targach i braku zgłoszenia rezygnacji w Targach przez Wystawcę w terminie do  21 dni przed wydarzeniem, cała wpłacona przez Wystawcę kwota nie podlega zwrotowi. 
 4. Po otrzymaniu wpłat Organizator wystawi fakturę VAT i prześle ją na podany przez Wystawcę adres e-mail, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 1. Usługi dodatkowe takie, jak np.: wypożyczenie stołów i krzeseł na czas trwania Targów, ponadstandardowe zużycie prądu, są dodatkowo płatne, a ich ceny zostaną wskazane w korespondencji email lub/i w formularzu.

  ZMIANA TERMINU LUB ODWOŁANIE WYDARZENIA 
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Wydarzenia oraz zwrotu wpłat w przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym oprócz zdarzeń losowych, zaliczamy decyzje administracyjne,  W sytuacjach., gdy do odwołania dojdzie na 10 dni przed wydarzeniem Organizator zwróci 90% całości wpłaty – pozostała kwota pokryje koszty wynikłe z działań sponsorowanych, kosztów organizacji i pozostałych działań mających na celu promocję marek. Jeśli opłacone działania na rzecz marki miały charakter online – posty w social mediach, wpisy na stronie www itp. działania, które odbyły się niezależnie od wydarzenia stacjonarnego – zwrot nie przysługuje, obowiązuje pełna opłata.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Wystawcy. 
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Wykonawcy w celach związanych 

z wykonywaniem umowy o uczestnictwo w Targach (tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora polegających na przetwarzaniu danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych związanych z organizacją Targów oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora (tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO). Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy o uczestnictwo w Targach i jej realizacji, a także organizacji Targów. 

 1. U Organizatora nie wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować z Organizatorem poprzez e-mail: hello@jungleholic.pl. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym Organizator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi księgowe. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do złożenia skargi do Prezesa UODO gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO. 

POSTANOWIENIA DODATKOWE: 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu odbędą się w formie publikacji na Fan Page’u Organizatora pod adresem: www.jungleholic.pl/regulamintargow2020
 2. Ewentualne spory, nierozstrzygnięte uprzednio w drodze ugody, poddane zostaną 

rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora. 

TARGI / promocja ONLINE:

 1. Organizator zastrzega prawo odwołania lub anulowania wydarzenia w formie online, szczególnie z przyczyn od niego niezależnych oraz losowych ( np. problemy techniczne) na zasadach określonych w wydarzeniu stacjonarnym. 
 2. Szczegółowe warunki publikacji i jej warunków zostaną przesłane drogą elektroniczną, jednak Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do treści przesłanych w ramach promocji oraz odmowy ich przyjęcia. W przypadku, gdy treści nie będą spełniały wysokich standardów jakości ( artykuł specjalistyczny) i nie zostaną one poprawione i zaakceptowane na 14 dni przed ustaloną datą wydarzenia, wówczas nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty.  Jest niezbędne, aby teksty przeszły korektę edytorską. 
 3. Podczas nagrania wideo na żywo zabrania się publikowania i przekazywania opinii obraźliwych opinii mających na celu naruszenie dobrego mienia Organizatora , wystawców, marek współpracujących lub jakichkolwiek osób trzecich.
 4. Podczas nagania wideo na żywo nie jest dozwolona także promocja innych marek niż zgłoszona – w przypadku złamania zakazu szczególnie dotyczącego obowiązują konsekwencje finansowe:  2000 zł netto.
 5.  Promocja marek w formie online wykupiona w ramach „Targi online” odbędzie się przed datą: 20.09.2020 r. 
 6. Miejsce promocji jest zależne od wybranej opcji i może odbywać się zarówno na stronie www jak i profilach social mediowych JUNGLEHOLIC.